خدمات

سرمایه گذاری در ساخت

“مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع طبق قرارداد“

در واقع مشارکت مدنی برگرفته از شرکت مدنی می باشد و تعریف شرکت نیز طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی این است: ” شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه”

باید بدانیم که شرکت می‌تواند بصورت تجاری و یا مدنی باشد. شرکت های تجاری موضوع بحث ما نبوده به علت اینکه بحث ساخت و ساز بطور صریح جزو اعمال تجاری در قانون تجارت ما نیست.

شرکت مدنی زمانی تشکیل می شود که دو یا چند حق مالکیت با هم درآمیزد. در حقوق کنونی مالکیت‌های جزء اصالت خود را از دست می‌دهد و در یک مالکیت جمعی و مشترک ادغام می‌شود.

مثلا زمانی که پدر در خانواده فوت کند تمامی ورثه بصورت مشاعی در املاک پدر سهم خواهند داشت که اصطلاحا شرکت مدنی بصورت قهری صورت گرفته است.

یا ممکن است دو نفر مشترکا زمینی را خریداری نمایند و هریک سهم مشخصی داشته باشند که به آن شرکت اختیاری گویند.