خدمات

طراحی و نظارت

مطابق مقررات ملی ساختمان، اجرای ساختمان باید به دست مجری انجام شود . مهندس ناظر باید بر کار مجری نظارت کند. اما متاسفانه، در حال حاضر بسیاری از پروژه ها فاقد مجری هستند و یا مجری آن ها صوری است. در این شرایط وظایف مهندس ناظر ساختمان دو چندان است.

اگرچه با ابلاغ سازمان نظام مهندسی، ناظرین می بایست مالکان را ملزم به بکارگیری مجریان ذیصلاح کنند. اما در این فقره کاری که سازمان نظام مهندسی خود باید انجام دهد، به گردن ناظران انداخته است.

وظایف مهندس ناظر:

توانایی تحلیل نقشه ها

آشنایی با نحوه گزارش نویسی و متون حقوقی

آشنایی با قانون کار و روابط بین کارگران، پیمان کاران و کارفرمایان

آشنایی با انواع خاک و شناسایی خاک های ناپایدار

اجرای سازه نگهبان و مهار بندی دیواره های گودبرداری شده

پیاده سازی نقشه

کنترل اجرای صحیح سیستم های مقاوم جانبی ( دیوار برشی ها- بادبندها)

کنترل ضوابط بتن ریزی